Page 1 - VNOP-Outulny-2010-1

Basic HTML Version

Všeobecné nákupní obchodní podmínky společnosti Outulný, a.s. pro dodavatele zboží
dle § 273 obchodního zákoníku
Stránka 1 z 2
(dále jen „podmínky“, „obchodní podmínky“ nebo „VNOP“)
Ze dne: 18.5.2010
Platné od: 18.5.2010
č. 2010-1
Těmito všeobecnými nákupními obchodními podmínkami (dále jen VNOP) se řídí uzavírání veškerých kupních smluv na dodávky zboží pro Outulný, a.s., ledaže je
písemně dohodnuto něco jiného. VNOP určují ve smyslu § 273 obchodního zákoníku část obsahu kupní smlouvy a tvoří jako příloha její nedílnou součást.
Kupní smlouvou se pro účely těchto VNOP rozumí rovněž potvrzené objednávky.
odd 1. Základní smluvní podmínky
1. Ústní nebo písemná ujednání učiněná před podpisem kupní smlouvy oběma stranami a týkající se konkrétního obchodu se stávají neplatnými, pokud nebyla
zahrnuta do kupní smlouvy nebo pokud nejsou v souladu s těmito VNOP.
2. Předmětem kupní smlouvy je dodávka nebo dodávky zboží z obchodního programu prodávajícího a zajištění služeb s dodaným zbožím souvisejících.
3. Zboží musí být dostatečně specifikováno v kupní smlouvě, případně její příloze, s tím, že specifikace v kupní smlouvě má přednost.
4. Kvalita zboží a souvisejících služeb musí být prvotřídní a v souladu s:
kvalitativními požadavky předepsanými v kupní smlouvě a jejích přílohách
technickými normami ČSN (v případě neexistence s normami DIN) včetně norem doporučených
technickými propozicemi výrobců a distributorů příslušných stavebních hmot, konstrukcí, materiálů a zařízení
obecně přijímanými kvalitativními a estetickými požadavky s tím, že v případě pochybností o těchto požadavcích je prodávající povinen předem si vyžádat
stanovisko kupujícího, případně předložit ke schválení vzorky v úvahu přicházejících materiálů, předložit referenční vzorek nebo jiným vhodným postupem
postavit na jisto splnění kvalitativních požadavků kupujícího
účelem, k němuž je zboží na předmětnou stavbu určeno.
Zboží v rozporu s tímto ustanovením se považuje za zboží vadné a kupující jej nemusí převzít.
odd 2. Objednání, doba a místo dodání
1. Kupující objednává zboží a služby kupní smlouvou nebo jednotlivými objednávkami, ve kterých uvede zej. svou identifikaci, množství a specifikaci druhu zboží
nebo služeb, jméno a příjmení kontaktní osoby a podpis kontaktní osoby. Dále pak případně uvede např. požadovanou dodací lhůtu, způsob dopravy a místo dodání
zboží.
2. Objednávání se provádí jednou z následujících forem: faxem / dopisem / doporučeným dopisem / e-mailem.
3. Pokud není uvedena požadovaná dodací lhůta přímo ve smlouvě, má se zato, že si smluvní strany sjednaly dodání do 5 dnů od výzvy prodávajícího k dodání.
4. Pokud není uvedeno místo a způsob dodání přímo v kupní smlouvě, má se zato, že smluvní strany sjednaly dodání na adresu stavby uvedené v kupní smlouvě,
není-li uvedena, potom do sídla kupujícího.
5. Zrušení nebo změnu objednávky / kupní smlouvy kupující provádí jednou z následujících forem: faxem / dopisem / doporučeným dopisem / e-mailem, a vyhrazuje
si ji nejpozději jeden den před dodáním zboží nebo do doby dodání zboží.
6. V případě, že dodávka nemůže být prodávajícím splněna v plném rozsahu a / nebo termínu, je prodávající povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu
oznámit kupujícímu. Bez souhlasu kupujícího nemůže být měněna skladba objednaného zboží. Kupující je oprávněn rozhodnout, zda přijme náhradní plnění nebo
náhradní termín plnění. Prodávajícího opravňují k posunutí termínu dodávky jen okolnosti vyšší moci, je povinen však kupujícího o těchto okolnostech neprodleně
informovat.
7. Zboží se považuje za dodané pouze s veškerými potřebnými technickými, obchodními a jinými potřebnými nebo smluvenými doklady.
odd 3. Cena
1. Kupní cena je prioritně dohodnuta v kupní smlouvě nebo je zvlášť stanovena kupujícím písemně odsouhlaseným ceníkem prodávajícího s platností ke dni
uzavření smlouvy. Cena stanovená v kupní smlouvě má vždy přednost.
2. Je-li dohodnuta jeho výše, je kupujícímu poskytován množstevní rabat podle odebraného zboží od počátku kalendářního roku, přičemž jednotlivé odběry se
nasčítávají.
3. Dohodnutá cena obsahuje veškeré náklady prodávajícího spojené s balením zboží a jeho dodáním do dohodnutého místa.
odd 4. Fakturace, platební podmínky
1. Prodávající je oprávněn fakturovat zboží po jeho úplném a bezvadném dodání dle této smlouvy, pokud není v kupní smlouvě uvedeno jinak. Splatnost faktury
nastává 90 dní po jejím doručení kupujícímu, pokud není v kupní smlouvě uvedeno jinak.
2. Každá faktura musí obsahovat povinné náležitosti dle zákona o DPH a další náležitosti, zej.
označení dodavatele a příjemce, jejich sídla (místo podnikání a trvalý pobyt v případě fyzické osoby), IČ a DIČ
číslo smlouvy / objednávky, název stavby,
číslo faktury, den odeslání a den splatnosti faktury
specifikaci zdanitelného plnění
datum uskutečnění zdanitelného plnění
označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit
účtovanou cenu bez DPH, rozpis DPH dle platných předpisů
podpis oprávněné osoby
Povinnou přílohou každé faktury musí být dodací list, potvrzující dodání kompletního bezvadného zboží kupujícímu.
Faktura je vadná a její splatnost nenastane, pokud faktura není doručena kupujícímu nebo není vystavena v souladu s kupní smlouvou a dodacím listem nebo
pokud neobsahuje veškeré dohodnuté náležitosti nebo k ní nejsou přiloženy dohodnuté listiny. Kupující je však oprávněn přijmout i zaplatit fakturu na dílčí část
dodávky.
Kupující je oprávněn vadnou fakturu prodávajícímu vrátit. Prodávající je oprávněn, podle povahy nesprávnosti, fakturu opravit nebo nově vyhotovit nebo přiložit
povinnou přílohu, s tím, že stanoví novou lhůtu splatnosti v původní délce počítané ode dne doručení této nové (opravené, doplněné) faktury.
3. Je-li kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny nebo její části, vzniká prodávajícímu nárok na úroky z prodlení ve výši 0,02 % denně z dlužné částky, splatné
na základě jejich vyúčtování fakturou.
4. Prodávající není oprávněn jednostranně započítat pohledávky, které mu vznikly vůči kupujícímu, proti veškerým pohledávkám kupujícího vyplývajícím z
odpovědnosti prodávajícího za vady a prodlení s plněním, popř. náhrady škody aj.
5. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání z úctu kupujícího, není-li dohodnuto jinak.
odd 5. Dodací podmínky a přechod vlastnického práva
1. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí. To platí i v případě, že kupující pověří převzetím třetí osobu.
2. Kupující si vyhrazuje právo v případě předčasného dodání zboží nebo neúplné dodávky na základě vlastního rozhodnutí buď zboží převzít, nebo je odmítnout.
3. Prodávající bude dodávat zboží v náležitých obalech a s příslušnou dokladovou dokumentací. Příslušnou dokladovou dokumentací se rozumí zejména
homologační a příslušné schvalovací listy, certifikáty, prohlášení o shodě, návody k obsluze a použití v českém jazyce, montážní a instalační návody v českém
jazyce.
4. Prodávající bude dodávat zboží s náležitým příslušenstvím, které je určeno ke zboží. Příslušenstvím se rozumí zejména montážní materiál, speciální montážní
přípravky, speciální konektory, speciální propojovací kabely, uživatelské kódy, hesla atd.
5. V případě, že kupující dodané zboží nespotřebuje v plném množství, je oprávněn prodávajícímu nespotřebované zboží v originálních obalech a nepoškozené
vrátit, přičemž cena vráceného zboží bude zúčtována dobropisem.
6. Vratné obaly je kupující oprávněn vrátit v místě dodání zboží do 1 roku. Prodávající bude do 1 roku po dodání dobropisovat kupujícímu plnou cenu za
nepoškozené vrácené vratné obaly.
7. Přepravné je zahrnuto v ceně, ledaže kupní smlouva stanoví jinak. Stanoví-li kupní smlouva jinak a není-li cena dohodnuta, fakturují se skutečné náklady na
přepravné.