Page 2 - VNOP-Outulny-2010-1

Basic HTML Version

Všeobecné nákupní obchodní podmínky společnosti Outulný, a.s. pro dodavatele zboží
dle § 273 obchodního zákoníku
Stránka 2 z 2
odd 6. Záruka na jakost
1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost po dobu dohodnutou v kupní smlouvě, jinak po dobu stanovenou ve standardních cenících prodávajícího,
minimálně však 24 měsíců. Záruka začíná běžet uvedením zařízení nebo stavby, do níž bylo zboží použito do provozu, nejpozději však 6 měsíců od okamžiku
dodání zboží.
2. Záruka za jakost se vztahuje na jakékoliv záruční vady, jimiž se rozumí mj. ztráta nebo nežádoucí změna předepsaných vlastností, zejména parametrů,
barevnosti, funkčnosti nebo kvality zboží nebo některé jeho části nebo nadnormativní odchylky od původních vlastností, které vzniknou nebo se projeví v průběhu
trvání záruční doby. Záruka se nevztahuje na poškození zboží způsobená neodbornou nebo nesprávnou montáží nebo nesprávnou obsluhou nebo nesprávným
skladováním v rozporu s pokyny uvedenými v návodu k obsluze či montážním listu.
3. V případě výměny, nahrazení nebo opravy zboží v důsledku výskytu vady nebo záruční vady, začíná ode dne potvrzeného odstranění vady nebo záruční vady
běžet nová záruční doba ohledně tohoto zboží ve shodné délce, jaká byla původně stanovena pro toto zboží. V mezidobí od uplatnění práv z odpovědnosti za vady
do jejich uspokojení záruční doba neběží.
4. Záruka se vztahuje na všechny záruční vady, které byly zjištěny a oznámeny prodávajícímu reklamací nejpozději v poslední den trvání záruční doby. I reklamace
odeslaná poštou, faxem nebo emailem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
5. Smluvní strany se dohodly, že každý případ výskytu vady v záruční době je porušením smlouvy, při kterém může kupující: a) požadovat odstranění vad dodáním
náhradního zboží za zboží vadné, dodání chybějícího zboží a požadovat odstranění právních vad, b) požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže vady jsou
opravitelné, c) požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo d) odstoupit od smlouvy.
6. Prodávající je povinen neprodleně (nejpozději do konce následujícího pracovního dne) reagovat na sdělenou reklamaci a navrhnout postup zjednání nápravy.
Pokud prodávající písemně nesdělí kupujícímu ve lhůtě do tří pracovních dnů a v případě havarijní vady do 12 hodin, počítáno od sdělení reklamace, že reklamaci
neuznává a toto své stanovisko řádně nezdůvodní, platí nevyvratitelná domněnka, že reklamaci a svoji odpovědnost za vadu prodávající uznává.
7. Prodávající je povinen splnit svoji povinnost odpovídající nároku kupujícího z vad v době co nejkratší, nejpozději však do 5 kalendářních dnů od vytknutí vady,
v případě havarijní situace (ohrožení uživatelnosti stavby nebo provozu nebo nebezpečí dalšího poškození majetku) do 24 hodin od vytknutí.
8. Sdělení reklamace je možno učinit písemně (dopisem, faxem, emailem) nebo ústně. Ústně sdělená reklamace však musí být nejpozději do 24 hodin potvrzena
písemně. V pochybnostech s doručením dopisem zasílané písemné reklamace se má za to, že reklamace byla doručena prodávajícímu třetí den po prokazatelném
odeslání na jeho adresu. V pochybnostech s doručením faxem nebo emailem zasílané písemné reklamace se má za to, že reklamace byla doručena prodávajícímu
2 hodiny po prokazatelném odeslání na jeho adresu.
9. Prodávající je povinen nahradit kupujícímu škodu vzniklou v důsledku vad, za něž odpovídá, včetně nákladů na související potřebné stavební a technické zásahy,
škod plynoucích z přerušení provozu, snížení užitných vlastností stavby, slev poskytnutých v důsledku výskytu vad nebo záručních vad nájemníkům užívajícím
stavbu, uložených sankcí apod.
10. Jestliže prodávající včas nesplní své povinnosti z odpovědnosti za vady, je kupující mj. oprávněn odstranit vady sám nebo tím pověřit třetí osobu nebo jejím
prostřednictvím zakoupit nebo vyměnit vadnou část a náklady s tím spojené požadovat po prodávajícím.
11. Kupující je oprávněn odepřít prodávajícímu platbu za zboží, dokud nebudou oprávněné reklamace řádně vyřízeny, nebude-li ujednáno jinak.
12. Pro případ prohlášení konkursu na majetek prodávajícího nebo zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku prodávajícího nebo rozhodnutí
o úpadku prodávajícího nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku prodávajícího nebo pro případ, kdy z jakýchkoli důvodů prodávající nebude
moci dostát svým závazkům vyplývajícím z poskytnuté záruky za jakost nebo pro případ, kdy jeho závazky vyplývající z poskytnuté záruky za jakost zaniknou jinak
než uplynutím záruční doby nebo dohodou, zej. v případě odstoupení od kupní smlouvy, smluvní strany oceňují hodnotu záruky na částku odpovídající 10% kupní
ceny. Dojde-li k některé z popisovaných událostí, pak platí, že kupní cena je snížena o dohodnutou cenu záruky, přičemž tento účinek nastává okamžikem právní
moci příslušného rozhodnutí, resp. okamžikem, kdy nastane skutečnost zakládající nemožnost splnění závazků prodávajícího z poskytnuté záruky za jakost nebo
kdy dojde k zániku závazků prodávajícího vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost. Toto ujednání o hodnotě záruky nezaniká odstoupením od smlouvy.
odd 7. Prodlení prodávajícího
1. Je-li prodávající v prodlení s dodávkou zboží dle kupní smlouvy, je kupující oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 15.000,- Kč za každý den prodlení
a / nebo je kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
2. Je-li prodávající v prodlení s plněním povinnosti odpovídající nároku z vad zboží dle odd. 6, je kupující oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000,-
Kč za každý den prodlení.
odd 8. Zvláštní ustanovení
1. Prodávající poskytne kupujícímu technickou podporu formou telefonických a osobních konzultací a organizací odborných školení pro pracovníky nebo zákazníky
kupujícího.
2. Pokud bude konkrétní obchodní případ vyžadovat před objednáním fyzickou zkoušku materiálu a výrobku ze sortimentu prodávajícího, nebo předložení formou
vzorku, poskytne prodávající tyto materiály a výrobky kupujícímu formou zápůjčky. Zápůjčka bude řešena formou zápůjčkového listu a bude provedena bezplatně.
3. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou se nezapočítávají na náhradu škody, kterou lze požadovat ve skutečné výši vedle smluvní pokuty.
4. Smluvní strany se podle zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů č. 216/1994 Sb. v platném znění dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé ze
smlouvy o dílo a nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem podle Jednacího řádu rozhodčího řízení vydaného Unií pro
rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., IČ: 27166147 (dále jen „Unie“) a zveřejněného na internetové adres
přičemž rozhodce bude ke dni doručení
žaloby zapsán v Seznamu rozhodců vedeném Unií a smluvní strany tímto výslovně pověřují Unii, aby určila podle Jednacího řádu rozhodčího řízení rozhodce pro
rozhodčí řízení založené touto rozhodčí doložkou. Smluvní strany tímto pověřují takto určeného rozhodce k rozhodování všech sporů podle zásad spravedlnosti.
Smluvní strany výslovně prohlašují, že před podpisem rozhodčí smlouvy měly a mají možnost seznámit se s Jednacím řádem rozhodčího řízení, jakož i s Nařízením
o nákladech rozhodčího řízení a také tak učinily a uvedené dokumenty tak považují za nedílnou součást této rozhodčí smlouvy.
odd 9. Závěrečná ustanovení
1. Tyto VSOP jsou součástí smluvního ujednání dle smlouvy o dílo. Odchylná ujednání ve smlouvě o dílo mají přednost před zněním VSOP. VSOP doplňují a
rozvádějí základní ujednání obsažené ve smlouvě o dílo a proto ujednání obsažené ve VSOP platí současně vedle ujednání o témže institutu ve smlouvě o dílo,
s výjimkou těch konkrétních práv a povinností, které jsou ve smlouvě o dílo řešeny obsahově odlišně, nežli ve VSOP, popř. těch, které smlouva o dílo výslovným
odkazem ruší.
2. Dohoda smluvních stran o změně kupní smlouvy musí být uskutečněna v písemné formě.
3. V případě, že prodávající má vlastní obchodní nebo technické podmínky, tyto se nepoužijí.
4. Prodávající prohlašuje, že se s těmito VNOP seznámil a jejich textu rozumí.
V Náměšti nad Oslavou dne 18.5.2010
Outulný, a.s.
Ing. Svatoslav Outulný,
místopředseda představenstva