1 / 20 Next Page
Information
Show Menu
1 / 20 Next Page
Page Background

Obchodní podmínky společnosti Outulný VHS spol. s r.o. pro subdodavatele

dle občanského zákoníku

- 1 -

obchodní

(dále jen „podmínky“, „obchodní podmínky“ nebo „OP“)

Ze dne: 1.4.2015

Platné od: 1.4.2015

č. 2015-1

odd. 1

Definice některých pojmů

1. „Nab zhotovitele“ znamená nabídku zhotovitele, učiněnou objednateli na provedení díla v souladu se zadáním (poptávkou) objednatele.

2. "Investor" je právnická nebo fyzická osoba, pro kterou objednatel zhotovuje dílo a která se dále angažuje v souvislosti s organizací a řízením

předmětu smlouvy.

3. „Objednatel“ je společnost Outulný VHS spol. s r.o.

4. „Smlouva o dílo“ nebo „SoD“ je smlouvou uzavřenou mezi objednatelem a zhotovitelem.

5. "Architekt" zahrnuje architekty, projektanty a konzultanty, které objednatel nebo investor angažuje v souvislosti s předmětem smlouvy.

6. "Technický dozor investora" („TDI“) je osoba pověřená investorem kontrolou dodržování kvalitativních a kvantitativních ukazatelů v souvislosti

s předmětem díla.

7. "Autorský dozor" zahrnuje architekty, projektanty a konzultanty, které objednatel nebo investor angažuje v souvislosti s předmětem této

smlouvy.

8. „Projektová dokumentace“ je dokumentace zhotovená ve formě a s obsahem dle stavebního zákona a podzákonných právních předpisů,

tvořená veškerými výkresy a schématy v papírové i digitální formě, objednatelem písemně schválená, podle které se dílo provádí.

9. „Staveniště“ nebo „stavba“ znamená pracoviště nebo prostor nebo jeho část, kterou předá objednatel zhotoviteli a která je určená objednatelem

pro provádění díla nebo alespoň jeho části zhotovitelem.

10. „Stavební připraveností“ se rozumí předání staveniště ve stavu umožňujícím zahájení prací a provádění prací; stavební připraveností se

rozumí i případ, kdy je staveniště nebo pracoviště alespoň zčásti připravené pro provádění díla.

11. „Jednotková cena“ cena za jednotku práce bez DPH, která bude použita na kalkulaci dodatků a odpočtů ze smluvní ceny.

12. „Smluvní cena“ znamená pevnou částku, uvedenou ve smlouvě o dílo, jež je splatná zhotoviteli v případě řádného zhotovení celého díla a

odstranění veškerých vad a nedodělků v souladu s ustanoveními smlouvy o dílo a těmito OP.

13. „Skonto“ představuje slevu z ceny díla, vázanou na splnění sjednaných podmínek.

14. „Pozastávka“ znamená souhrnnou částku, pozastavenou objednatelem k zajištění odstraňování vad a jiných nároků z faktur - daňových

dokladů vystavených zhotovitelem.

15. „Provedení díla“ je řádné ukončení díla a jeho protokolární předání objednateli v dohodnutém místě.

16. „Vadou“ díla se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla smluvně dohodnutých. Vadou není odchylka od projektu, která

nemění přijaté řešení, jestliže byla dohodnuta alespoň formou zápisu ve stavebním deníku, odsouhlasená objednatelem a potvrzená TDI. Vadou

je rovněž nefunkčnost díla nebo jeho nezpůsobilost k provozu či užívání z důvodu nedosažení vlastností, které jsou dle příslušných předpisů

podmínkou způsobilosti díla k provozu či užívání.

17. „Nedodělkem“ se rozumí nedokončená práce nebo dodávka oproti smluvnímu vymezení díla.

odd. 2

Zastoupení smluvních stran

1. Zhotovitel a objednatel jmenovali své zástupce, kteří jsou jednotlivě a v plném rozsahu zmocněni k tomu, aby za ně činili úkony v souvislosti s

plněním díla.

2. Ukončení zmocnění, popř. nové jmenování zástupců podle odst. 1 musí být písemně sděleno druhé smluvní straně a je vůči ní účinné až po

doručení písemného prohlášení o tom druhé smluvní straně.

3. Přiznává-li se v těchto OP určité právo nebo povinnost hlavnímu stavbyvedoucímu smluvní strany, je oprávněn toto právo vykonat nebo

povinnost splnit rovněž statutární orgán této smluvní strany.

odd. 3

Doručování, povinnost oznámení změny údajů

1. Pokud si smluvní strany neoznámí písemně jinou poštovní nebo e-mailovou adresu, bude veškerý písemný styk směřován na adresy uvedené

jako doručovací ve smlouvě. Smluvní strany se zavazují oznámit si neprodleně změnu doručovací adresy. Poruší-li tuto povinnost, platí

písemnosti za řádně odeslané, byly-li odeslány na adresu uvedenou ve smlouvě.

2. Vrátí-li se zásilka zaslaná na správnou adresu jako nedoručitelná z důvodů na straně adresáta, považuje se za doručenou dnem, kdy doručující

orgán učinil první pokus o doručení.

3. Obě strany se zavazují, že při změně zápisu do obchodního rejstříku v obchodním jménu, sídle, statutárních orgánech a jiných skutečnostech,

které mohou mít vliv na uzavíraný smluvní vztah, oznámí tuto změnu do sedmi dnů po nabytí její platnosti druhé straně. Strana porušivší tuto

povinnost je povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.

odd. 4

Hlavní stavbyvedoucí

Hlavní stavbyvedoucí je oprávněn činit veškeré úkony v rámci plnění uzavřené smlouvy s výjimkou převzetí díla, zejména:

činit zápisy ve stavebním deníku

sjednávat se stavbyvedoucím druhé strany pro obě smluvní strany závazné dílčí termíny vyvolané potřebami stavby a nezbytné pro řádnou

realizaci díla.

hl. stavbyvedoucí objednatele je oprávněn odsouhlasovat se zhotovitelem ve stavebním deníku drobné změny či dílčí doplňky oproti projektu

stavby

hl. stavbyvedoucí objednatele je oprávněn přerušit práce zhotovitele při hrubém porušování ustanovení smlouvy o dílo vč. těchto podmínek

odd. 5

Nové práce, změny a doplňky a jejich ocenění

1. Za nové práce (vícepráce) se považují takové práce a dodávky, které nejsou součástí díla dle uzavřené smlouvy o dílo, které však s dílem

souvisí.

2. Za méněpráce se považují práce a dodávky ve smluvním vymezení díla obsažené, avšak neuskutečněné nebo práce sice uskutečněné, avšak

v menším rozsahu než se předpokládalo nebo v nižší kvalitě.

3. Veškeré změny obsahu či rozsahu smluveného předmětu plnění, příp. nové práce budou předem s objednatelem projednány a mohou být

realizovány pouze se souhlasem objednatele a zhotovitele ve formě dodatku ke smlouvě o dílo. Na straně objednatele musí být takový dodatek

podepsán předsedou nebo místopředsedou představenstva. Zhotovitel nemá nárok na úhradu prací a dodávek, které provedl bez takového

předchozího souhlasu. To neplatí pro nepodstatné změny, které budou řešeny pouze dohodou obsaženou ve stavebním deníku a nepovažují se

za změny zakládající nárok na změnu ujednaného předmětu, času či ceny smluveného plnění.

4. Objednatel je oprávněn jednostranně změnit smluvený předmět plnění (dílo), a to zejména v případě změny projektu na základě pokynu či

stanoviska příslušného orgánu státní správy či na základě změny vyžadované investorem, zhotovitel je povinen na takovou změnu přistoupit.

5. Zhotovitel je povinen dodat sjednanou dokumentaci na změněné dílo.

6. Případné objednatelem požadované nové práce a dodávky nad rámec původního zadání a změny předmětu díla ocení zhotovitel pro účely

dohody za použití odsouhlasených ceny z nabídky zhotovitele, v případě prací a dodávek neobsažených v nabídce zhotovitele za použití

individuální kalkulace zhotovitele odsouhlasené objednatelem, jinak za použití ceny stanovené dle ceníků RTS Brno nebo URS Praha, ponížené

v základu bez DPH 15%. Pro každou položku se použije cena toho z ceníků, která je nižší, přičemž se použijí znění ceníků platná ke dni uzavření

smlouvy o dílo.

Tyto práce a dodávky budou uhrazeny po jejich provedení a písemném převzetí stavbyvedoucím objednatele na základě měsíční fakturace

zhotovitele, pro níž platí přiměřeně ustanovení smlouvy o dílo.